Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden + Privacy Statement 

Datum: 27-07-2021


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Lijm Amsterdam: De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lijm Amsterdam, dan wel elke rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of elke andere aan Lijm Amsterdam gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan. Lijm Amsterdam BV is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83283889. Het btw-nummer van Lijm Amsterdam is NL862811107B0
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van diensten wordt aangegaan.
 • Offerte: Het door Lijm Amsterdam gedane aanbod voor het leveren van diensten.
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lijm Amsterdam, waaronder (maar niet uitsluitend) verstaan dient te worden de overeenkomsten tot het verzorgen van Diensten.
 • Diensten: De door Lijm Amsterdam te verlenen diensten in de breedste zin van het woord, waaronder, maar niet uitsluitend wordt verstaan het ontwikkelen van strategieën op het gebied van digitale en/of social media aanpak, het ontwikkelen van creatieve concepten en de realisatie van creatieve content, campagnes en digitale platforms, waartoe Opdrachtgever en Lijm Amsterdam een Overeenkomst sluiten.

 

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke Offerte van Lijm Amsterdam en elke Overeenkomst met Lijm Amsterdam. De algemene voorwaarden staan tevens vermeld op de website www.lijm.amsterdam.

Afwijkingen van deze voorwaarden door Opdrachtgever gelden uitsluitend voor zover Lijm Amsterdam deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. Afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de Offerte en/of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

Lijm Amsterdam is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en Offertes vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Lijm Amsterdam worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Lijm Amsterdam in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever (of van door Opdrachtgever ingeschakelde derden) wordt uitdrukkelijk verworpen.

Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lijm Amsterdam en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes en Overeenkomsten
Alle Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.

Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Lijm Amsterdam aan deze afwijkingen niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lijm Amsterdam schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Wijzigingen van de in de Overeenkomst overeengekomen opdracht, kunnen uitsluitend schriftelijk overeen worden gekomen.

 

Artikel 4: Goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever
Bij de uitvoering van de Overeenkomsten zal Lijm Amsterdam zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich hierbij ten behoeve van Opdrachtgever maximaal inspannen voor het best te behalen resultaat.

Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van Overeenkomst, kan Lijm Amsterdam bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door Lijm Amsterdam in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met de Opdrachtgever worden bepaald. Lijm Amsterdam zal hierbij vanzelfsprekend zorgvuldig handelen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door Lijm Amsterdam mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Lijm Amsterdam zijn verstrekt, heeft Lijm Amsterdam het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Honorarium
Het honorarium voor de door Lijm Amsterdam te verrichten werkzaamheden betreft ofwel een totaalbedrag voor de gehele opdracht, ofwel een totaalbedrag per maand. Indien de werkzaamheden door toedoen van Opdrachtgever (gedurende een periode) geen doorgang kunnen vinden, blijft Lijm Amsterdam gerechtigd het totaalbedrag (al dan niet per maand) in rekening te brengen.

Door Lijm Amsterdam gehanteerde en geoffreerde tarieven zijn gebaseerd op bedragen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij Lijm Amsterdam bekend waren ten tijde van het opstellen van de Offerte. Voor zover de bedragen en voorwaarden tussen voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten wijzigingen in het nadeel van Lijm Amsterdam, heeft Lijm Amsterdam het recht in dat verband haar geoffreerde tarieven te wijzigen. Lijm Amsterdam is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan Lijm Amsterdam haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst, zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Lijm Amsterdam is om haar moverende redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling (of een deel ervan) als voorschot te verlangen. Voor zover een Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is Lijm Amsterdam gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Voor zover Lijm Amsterdam aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

Lijm Amsterdam zal door haar te maken zogenaamde “out of pocket” kosten aan de Opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Opdrachtgever ingeschakelde derden. Deze kosten zullen in redelijkheid worden gemaakt, alsmede – voor zover redelijkerwijs mogelijk – vooraf met Opdrachtgever besproken worden. Lijm Amsterdam zal ter zake alle noodzakelijke en toereikende bescheiden overleggen op eerste verzoek van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever een financieel tegoed bij Lijm Amsterdam in koopt, is het tegoed enkel in te wisselen voor het daarvoor schriftelijk overeengekomen doeleinde, binnen de periode van maximaal 6 maanden. Het tegoed kan enkel ingezet worden voor activiteiten die Lijm intern oppakt en is niet  voor out-of-pocket- of directe kosten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 6: Betaling
Facturen ten behoeve van honoraria en kosten van Lijm Amsterdam zullen periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Lijm Amsterdam aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Lijm Amsterdam kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand (en bij handelspartijen de hoogte van wettelijke handelsrente), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.

Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke (en eventueel gemaakte gerechtelijke) incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Lijm Amsterdam kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Lijm Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Lijm Amsterdam. Iedere aansprakelijkheid van Lijm Amsterdam jegens Opdrachtgever, is te allen tijde beperkt tot het – door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Lijm Amsterdam te dier zake daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

Wanneer Lijm Amsterdam bij de uitvoering van Overeenkomst derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal Lijm Amsterdam rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Opdrachtgever overdragen.

Lijm Amsterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor door Opdrachtgever indirect geleden schade en/of voor het geval dat Lijm Amsterdam is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige data en/of gegevens.

Lijm Amsterdam is niet aansprakelijk voor de (tijdelijke) onbereikbaarheid van social platforms, dan wel voor fouten in de systemen of functionaliteiten (al dan niet als gevolg van updates of patches) van Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube, Google+ en/of Twitter.

Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de Diensten ten behoeve van de Overeenkomst zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

 

Artikel 8: Intellectuele- en industriële-eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele-of industriële-eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder specifiek ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde strategieën, creatieve content, digitale platformen, activities overeenkomsten, modellen en andere documenten, berusten uitsluitend bij Lijm Amsterdam of diens licentiegevers.

Lijm Amsterdam geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lijm Amsterdam aldus niet toegestaan deze werken ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt Lijm Amsterdam, zonder enig recht te verliezen, een – nader in redelijkheid vast te stellen – vergoeding toe.

  

Artikel 9: Geheimhouding
Lijm Amsterdam en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden.

 

Artikel 10: Beëindiging
Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar. Overeenkomsten voor onbebepaalde tijd kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

Lijm Amsterdam is bevoegd elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Lijm Amsterdam en Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever: ook na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt; surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, of failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat; de voor de nakoming overeengekomen zekerheid vooraf niet heeft gesteld of onvoldoende is; en/of in zodanige omstandigheden verkeert dat Lijm Amsterdam goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De bevoegdheid tot beëindiging of opschorting laat onverlet het recht van Lijm Amsterdam daarnaast schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Lijm Amsterdam is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Lijm Amsterdam zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Privacyverklaring Lijm Amsterdam 2019

Datum 27-05-2019

Deze Privacy Statement is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Lijm Amsterdam 2019.

Lijm Amsterdam VOF  respecteert de privacy van haar klanten, contactpersonen, personeel en bezoekers van haar website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1: Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.lijm.amsterdam
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Lijm Amsterdam VOF, gevestigd te Frederik Hendrikstraat 67HS, 1052HLAmsterdam, KVK-nummer:

 

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens in interne systemen
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Lijm Amsterdam VOF. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s) van klanten
 • Geboortedatum/leeftijd van medewerkers

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 3: Doel van de verwerking van persoonsgegevens in interne systemen
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Het onderhouden van relaties met u
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Onze personeelsadministratie
 • Het doen van aanbiedingen

 

Artikel 4: Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5: Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 6: Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: lorenz@lijm.amsterdam.

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 7: Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 8: De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 9: Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 10: Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 11: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via lorenz@lijm.amsterdam.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 13: Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: lorenz@lijm.amsterdam.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 14: Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 15: Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 16: Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 18: Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Lorenz de Valk, lorenz@lijm.amsterdam.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 27 mei 2019 tot nader order.